วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2562
ภาพกิจกรรม โครการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2561


แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
-ไตรมาส 1
-ไตรมาส 2
-ไตรมาส 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตร
ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/06/2563
เอกสารประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตรข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/06/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
15/06/2563
ประกาศการใช้เทศบัญญัตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 05/11/2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสวาย
08/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ)
27/12/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือก
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ
ุ 25/10/2561

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16/10/2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 2/10/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ
ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/10/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)
21/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ
19/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
14/02/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
31/01/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
31/10/2559
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือก
สรรเป็นพนักงานจ้าง
23/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย

06/11/2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 18/04/2559
ประกาศหยุดสูบน้ำเพื่อผลิตประปา 7/04/2559
ประกาศ การจัดหาน้ำและการเปิดปิด-น้ำ เทศบาลตำบลโคกสวาย 7/03/2559
คำแนะนำในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2/03/2559ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจากลำห้วยสวายบริเวณ
ข้างสะพานวังโพธิ์มายังโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

07/10/2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
24/09/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสระทำนบหลวง ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
08/09/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตร ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากทำนบหลวงถึงโรงคัดข้าว (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
20/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศรากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเวียงสวาย ชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
14/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศรากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยดาวเรือง ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
14/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตร
ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/07/2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/07/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ครั้งที่ 4)
23/07/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ปี 2562
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโครต ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย 11/06/2563
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาซอยอยู่เจริญ บ้านม่วง หมู่ 8 11/06/2563
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาซอยถาวรศิริ บ้านม่วง หมู่ 8 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาิประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำเข้าสระ
น้ำบ้านบุพร้อมวางท่อ คสล บ้านบุ หมู่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/05/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่สร้างผนังกันดิน คสล ริมฝั่งลำห้วยบ้านห้วย ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
27/04/2563
ประกาศเทศาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อการผลิตประปาจากสระทำนบหลวง (ตอนล่าง)
ถึงบึงบ้านบุ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
์ 08/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน
คสล ริมฝั่งลำห้วยถึงสะพานบ้านห้วย ชุมชนบ้านห้วยหมู่ 10 พร้อมเอกสารประกวดราคา
08/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
เพื่อผลิตน้ำประปาจากสระทำนบหลวง (ตอนล่าง) ถึงบึงบ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พร้อม เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/03/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล พร้อมฝาปิด คสล ซอยห้วยมงมล ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง
โครงการขุดสระน้ำติดป่าช้าชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
เพื่อผลิตประปาจากสระทำนบหลวง (ตอนล่าง) ถึงบึงบ้านบุ
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิด
น้ำเข้าสระบ้านบุ พร้อมวางท่อ คสล ชุมชบ้านบุ หมู่ 3
27/03/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พร้อมเอกสารรายละเอียดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
10/03/2563
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมฝาปิด
คสล ซอยตาสุข (หลังร้านพรชัย) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1
09/03/2563
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถพยาบาลฉุกเฉิน)
09/03/2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยชูทอง
ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
26/02/2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วโปร่งสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย 18/02/2563
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกประปา(อบต.)ถึงป่าตาล ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
12/02/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยมิตรสัมพันธ์ (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1 12/02/2563
ประกาศเทศบาล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล ถนนเข้าอ่าง
เก็บน้ำลำเชียงไกร ชุมชนโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-idding )

16/01/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนกส์
(e-idding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล ถนนเข้าอ่าง
เก็บน้ำลำเชียงไกร ชุมชนโคกพัฒนา 2 หมู่ 4
16/01/2563
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล ถนนทางเข้าอ่างลำเชียงไกร ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4
09/01/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
19/12/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยร่มเย็น ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 4/12/2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางสุมาลี ถึงบ้านนายมานิต ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
02/12/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบ้านนางสุทิน ถึงแยกทำนบหลวง ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
20/11/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิริวรรณ ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 12/11/2562
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด คสล ซอยสันติสุข ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
27/09/2562
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยเวียงสวาย บ้านสวาย หมู่ 5 16/09/2562
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 23/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมฝาปิด ซอยเวียงสวาย
ฝั่งทิศตะวันออก (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
15/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนนเดิม ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ 8
15/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล จากนางเข้ม จรสายออ ถึงถนนรองชล
ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
15/07/2562
ประกาศเทศบาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/05/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ
(e-bidding)
10/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยพรหมศิริ ทับถนน คสล เดิม
ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
30/04/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรางน้ำ ชุมชนบ้านสายออ
หมู่ 1
30/04/2562
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
จ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
24/04/2562
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต
สายทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมสระวัดล้าง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
4/04/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/04/2562
ประกาศเทศบาล เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์
ตามประกาศเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/04/2562
ประกาศเทศบาล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8006 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0001
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
29/03/2562
ประกวดราคาการจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ
หมายเลขทะเบียน 83-8006 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-001 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8006 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-001 ตามประกาศเทศบาลวันที่ 22 มีนาคม 2562 22/03/2562
ประกาศราคากลาง กรณีบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล
พร้อมฝาปิด ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยมงคลถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/02/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
13/02/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 5/2562 การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1/02/2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/02/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 4/2562 การซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ตามประกาศเทศบาล
ตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1/02/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/02/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
28/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบำรุงกูล ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
28/01/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด
1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 3/2562 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด
1 ตัน ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
28/01/2562
ประกาศเทศบาล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
22/01/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคาซื้อรถยนต์ บรรทุกดีเซล
พร้อมหลังรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
- เอกสาร 1 21/01/2562
- เอกสาร 2 21/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วทึบ
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
21/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14/01/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
7/12/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการประปา)
26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)
26/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/11/2561
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผบแพร่
(โทรทัศน์ แอลซีดี (lcd tv)ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
และราคากลาง
05/04/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
์ 7/03/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ข้างเทศบาลบาลโคกสวาย
28/02/2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเพชรพัฒนา
จากบ้านนายสมชาย เมืองสุข ถึงบ้านนายบัลยูร ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
28/02/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าอ่าง
ลำเชียงไกร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร ชุมชนบ้านสระตอง
21/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เดิมซอยอยู่เจริญ
จากถนนสุรนารายณ์ ถึงศาลากลางบ้านม่วง หมู่ที่ 8
21/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง
เข้าอ่างลำเชียงไกร ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 850 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5100 ตารางเมตร
14/02/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำรายการกิจกราผลงานประจำปี 2560
27/12/2560
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(เครื่องพ่นหมอกควัน
จำนวน 1 เครื่อง )
27/12/2560
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติด
ตั้ง )
27/12/2560

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 *** ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ***
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
***************************************************

ตั้งแต่บัดนี้ -  30  กันยายน 2563  เทศบาลตำบลโคกสวายขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 โดยลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ -  30  กันยายน 2563  ด้วยตนเอง หรืออำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลโคกสวาย ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ


เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)
ในเขตเทศบาลตำบลโคกสวาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

30/03/2563ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 เทศบาลตำบลโคกสวาย วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2562


ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 3 พ.ค. 2562


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 15 พ.ค. 2562

วันแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาตำบลโคกสวาย 28/03/2561

งานบวงศวงย่าโม เทศบาลตำบลโคกสวาย 23/03/2561

วัน อปพร เทศบาลตำบลโคกสวาย 22/03/2561

โครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 19-20/03/2561


เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกสวาย

เทศบาลตำบลโคกสวายจัดกิจกรรม 5 ส.

เทศบาลตำบลโคกสวายรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ems ตลอด 24 ชั่วโมง

พบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะคัดข้องโปรดแจ้ง

งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสวาย

งานวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

รณรงค์ประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโคกสวาย