วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2561




ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสวาย
08/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ)
27/12/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือก
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ
ุ 25/10/2561

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16/10/2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 2/10/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ
ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/10/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)
21/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ
19/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
14/02/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
31/01/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
31/10/2559
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือก
สรรเป็นพนักงานจ้าง
23/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย

06/11/2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 18/04/2559
ประกาศหยุดสูบน้ำเพื่อผลิตประปา 7/04/2559
ประกาศ การจัดหาน้ำและการเปิดปิด-น้ำ เทศบาลตำบลโคกสวาย 7/03/2559
คำแนะนำในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2/03/2559



ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด คสล ซอยสันติสุข ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
27/09/2562
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยเวียงสวาย บ้านสวาย หมู่ 5 16/09/2562
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 23/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมฝาปิด ซอยเวียงสวาย
ฝั่งทิศตะวันออก (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
15/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนนเดิม ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ 8
15/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล จากนางเข้ม จรสายออ ถึงถนนรองชล
ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
15/07/2562
ประกาศเทศบาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/05/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ
(e-bidding)
10/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยพรหมศิริ ทับถนน คสล เดิม
ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
30/04/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรางน้ำ ชุมชนบ้านสายออ
หมู่ 1
30/04/2562
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
จ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
24/04/2562
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต
สายทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมสระวัดล้าง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
4/04/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/04/2562
ประกาศเทศบาล เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์
ตามประกาศเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/04/2562
ประกาศเทศบาล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8006 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0001
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
29/03/2562
ประกวดราคาการจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ
หมายเลขทะเบียน 83-8006 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-001 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8006 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-001 ตามประกาศเทศบาลวันที่ 22 มีนาคม 2562 22/03/2562
ประกาศราคากลาง กรณีบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล
พร้อมฝาปิด ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยมงคลถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/02/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
13/02/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 5/2562 การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1/02/2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/02/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 4/2562 การซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ตามประกาศเทศบาล
ตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1/02/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/02/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
28/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบำรุงกูล ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
28/01/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด
1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 3/2562 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด
1 ตัน ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
28/01/2562
ประกาศเทศบาล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
22/01/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคาซื้อรถยนต์ บรรทุกดีเซล
พร้อมหลังรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
- เอกสาร 1 21/01/2562
- เอกสาร 2 21/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วทึบ
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
21/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14/01/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
7/12/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการประปา)
26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)
26/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/11/2561
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผบแพร่
(โทรทัศน์ แอลซีดี (lcd tv)ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
และราคากลาง
05/04/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
์ 7/03/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ข้างเทศบาลบาลโคกสวาย
28/02/2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเพชรพัฒนา
จากบ้านนายสมชาย เมืองสุข ถึงบ้านนายบัลยูร ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
28/02/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าอ่าง
ลำเชียงไกร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร ชุมชนบ้านสระตอง
21/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เดิมซอยอยู่เจริญ
จากถนนสุรนารายณ์ ถึงศาลากลางบ้านม่วง หมู่ที่ 8
21/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง
เข้าอ่างลำเชียงไกร ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 850 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5100 ตารางเมตร
14/02/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำรายการกิจกราผลงานประจำปี 2560
27/12/2560
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(เครื่องพ่นหมอกควัน
จำนวน 1 เครื่อง )
27/12/2560
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติด
ตั้ง )
27/12/2560











ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 เทศบาลตำบลโคกสวาย วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2562


ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 3 พ.ค. 2562


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 15 พ.ค. 2562

วันแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาตำบลโคกสวาย 28/03/2561

งานบวงศวงย่าโม เทศบาลตำบลโคกสวาย 23/03/2561

วัน อปพร เทศบาลตำบลโคกสวาย 22/03/2561

โครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 19-20/03/2561


เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกสวาย

เทศบาลตำบลโคกสวายจัดกิจกรรม 5 ส.

เทศบาลตำบลโคกสวายรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ems ตลอด 24 ชั่วโมง

พบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะคัดข้องโปรดแจ้ง

งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสวาย

งานวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

รณรงค์ประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโคกสวาย