ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลโคกสวาย

คู่มือการปฎิบัตืงานรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058