ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลโคกสวาย


รายงานสถิติเรือง ร้องทุกข์ ร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058