นางสีนวล ลุนบง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นางสาวผาสุข บุญสายออ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย


สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1


นายดำรงศักดิ์ บุญเทียม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายผดุง ภาคสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูเกียรติ เวินสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายประยุทธ เครือณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายไกศร โชติรัตนตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเฉลียว จันทร์เรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2นายแย้ม โสภีร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมาน เปลี่ยนวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทเวช ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประวิทย์ วัฒนสินชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058