แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต


ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสวาย


แผน
ปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลโคกสวาย 4 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 เทศบาลตำบลโคกสวาย

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน


          

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058