นายสรชัช ศรีชัย
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย นายสมรักษ์ เพชรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายยุทธพงศ์ พินิจศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวนยการกองประปา
และรักษาราชการกองสวัสดิการ

นางรัตนาภรณ์ อาทิตย์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

รักษาราชการกองสวัสดิการ
รักษาราชการกองสวัสดิการ
 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058