นางรัตนาภรณ์ อาทิตย์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุจิตรา มาตรังศรี
นักวิชาการศึกษา

 

 
นางสาวนนธวรรณ สีม่วง นางอัญชนา อุตสุวรรณ นางประทีป เขียมสันเทียะ นางประนอม ศรีบำรุง นางศิริรรณ สุขรัตน์

 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058