สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสวาย        

นายสมนึก มะโนน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย

 

 

นางสาวรัตนาวดี สุนทรพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย


 

นายชาญณรงค์ พัฒนากุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย

 

นายเอกชัย เชื่องสุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายชมัด มองสวาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058