กลับหน้าแรก


ประกาศราคากลาง และคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชาไม้สักพร้อม
โต๊ะกราบ จำนวน 2 รายการ )
27/12/2560
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำแบบบันทึกการปฎิบัติงานของหน่วยปฎิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
27/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบุ หมู่ที่ 3 ตำบลสายออ จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
6,011 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฎิทินแบบแขวน ประจำปี 2561
18/12/2560
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำปฎิทินแบบแขวน ประจำปี 2561 14/12/2560
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้น) จำนวน 2 รายการ
และราคากลาง
6/12/2560
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมอุตสาหกรรม
ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ) และราคากลาง
6/12/2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก ชุมชนบ้านบุ
หมู่ที่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จำนวน 4 ช่วง มีพื้ที่รวมไม่น้อยกว่า 6,011
ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 6/12/2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
จำนวน 4 ช่วง พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,011 ตารางเมตร
วันที่ 6/12/2560
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
20/11/2560
ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตำบลโคกสวาย
24/11/2560
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล
23/11/2560
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการผู้ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ
สนามหญ้า ทางเดินเท้า ถนน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาล
23/11/2560
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
25/10/2560
ประกาศ ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 4/10/60
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโคกสวาย
26/09/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ
เทศบาลตำบลโคกสวาย
26/09/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้สวนหย่อมไม้ดอก ไม้ประดับ
สวนหย่อม สนามหญ้า และแปลงผักปลอดสาร บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน
26/09/2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถังกรองและถังตกตะกอน
23/08/2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กส์ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ปละเงื่อนไขการประมูลการจ้างโครงการถังกรองและถังตกตะกอน
15/08/2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถังกรองและถังตกตะกอน
11/08/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน
(โครงการปรับเปลี่ยนพฤษติกรรมจากโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

27/07/2560
ประมูลจ้างก่อสร้างถังกรองและถังตกตะกอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-AUCTION)
18/07/2560
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2560
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากซอยสวนพลู ชมชนบ้านห้วย
หมู่ที่ 10
11/07/2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถังกรองและถังตกตะกอน 29/06/2560
การกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงภาคเรียนที่ 1 รอบวันที่
1 กรกฏาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
27/06/2560
การกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
26/05/2560
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560
16/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่1 2/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 2/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสำนักงาน 4/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 2/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยแสงเทียนหมู่ที่ 9 2/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยรวมญาติ หมู่ที่ 9 2/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยสวนพลู หมู่ที่ 10 2/05/2560
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการขุดลอกบึงทำนบหลวงตอนล่าง ชุมชนสายออหมู่ที่ 1 2/05/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 27/04/2560
ราคากลางโครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างโซล่าเซลพร้อมอุกรณ์ติดตั้ง 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล ชุมชนบ้านสายออ หมู่ที่ 1 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ข้างสำนักงานเทศบาล 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล หลังสำนักงานเทศบาล 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล ซอยรวมญาติ ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 25/04/2560
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล ชุมชนบ้านห้วย หมู่ที่ 10 25/04/2560
ราคากลางโครงการขุดลอกบึงทำนบหลวงตอนล่าง ช่วงที่ 2 บ้านสายออ 25/04/2560
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 24/04/2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายวังโพธฺ์ ชุมชนโคกพัฒนา 2 8/03/2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยถาวรศิริ ชุมชนบ้านม่วง 8/03/2560
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 3/03/2560
เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3/03/2560
กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร 3/03/2560
กำหนดราคากลางการก่อสร้างถนน คสล ซ ถาวรศิริ 3/03/2560
- ปร6
- ปร5 ก
- ปร4
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล สายวังโพธิ์ 03/03/2560
- ปร6
- ปร5 ก
- ปร4
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/02/2560
เชิญชวนผู้ค้าเสนอราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง 06/02/2560
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์การเกตร เครื่องพ่นหมอกควัน
2/02/2560
การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกัน 27/01/2560
กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 25/01/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) 6/01/2560
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 20/12/2559
เชิญชวนที่มีอาชีพรับจ้างเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล 28/11/2559
เชิญชวนที่มีอาชีพรับจ้างเสนอราคาโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ
ถนนเดิมคอนกรีต
28/11/2559
เชิญชวนที่มีอาชีพรับจ้างเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล 28/11/2559
เชิญชวนที่มีอาชีพรับจ้างเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล 28/11/2559
เชิญชวนที่มีอาชีพรับจ้างเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล 28/11/2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ไม้ดอก
ไม้ประดับ
28/10/2559
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28/10/
2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลโคกสวาย
28/10/2559
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ชุมชนบ้านบุ ปร4 ปร5 ปร6 28/10/2559
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสายออ ปร4 ปร5 ปร6 28/10/2559
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสายออ บุสำโรง
ปร4 ปร5 ปร6
28/10/2559
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านม่วง
ปร4 ปร5 ปร6
28/10/2559
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสระตองถึงบ้านบุ
ปร4 ปร5 ปร6
28/10/2559

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 21/10/2559
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
17/10/2559
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2559 (โอนตั้งจ่ายราย
การใหม่ )
13/10/2559
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2560 13/10/2559
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 3/10/2559
เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอหาร
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวาย
5/10/2559
เชิญชวนประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คยล.
คสล เดิม ถึงบ้านนางสมวงศ์ ศิลปะ หมู่ 4
21/09/2559
เชิญชวนประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คยล.
สายหนองอีโครตถึงหลังวัดโคก หมู่ 4
21/09/2559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คยล. ปร4 ปร5 ปร6
สายหนองอีโครตถึงหลังวัดโคก หมู่ 4
16/09/2559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คยล. ปร4 ปร5 ปร6
คสล เดิม ถึงบ้านนางสมวงศ์ ศิลปะ หม ู่4
16/09/2559
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 7/09/2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2/09/2559
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล 10/08/2559

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 1/08/2559
การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกสระครก 28/07/2559
การกำหนดราคากลางดครงการก่อสร้างถนน คสล. 28/07/2559
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ ทับถนนคอนกรีตเดิม
ซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 10
25/07/2559
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยม่วงมงคล
หมู่ที่ 8
25/07/2559
เชิญชวนเสนอราคากลางโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ ทับถนนคอนกรีตเดิม
ซอยเวียงสวาย หมู่ที่ 5
25/07/2559
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประเภทตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต
25/07/2559
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชั้นวางแฟ้ม
ตั้งสองชั้น 20 ช่อง
25/07/2559
ประกาศเลี่ยนแปลงและแก้ไขเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกสระบึง
บ้านบ
ุ 25/07/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการไฟส่องสว่างโซล่าเซล 12/07/2559
ผลประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกน้ำ) 12/07/2559
ผลประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกขยะ) 12/07/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกสระบึงบ้านบุ 11/07/2559
ประกาศโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์พาราทับถนนคอนกรีตเดิม ซอย
เวียงสวาย หมู่ 5
8/07/2559
- ปร4 ปร5 ปร6
ประกาศโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์พาราทับถนนคอนกรีตเดิม ซอย
สามัคคีพัฒนา หมู่ 10
8/07/2559
- ปร4 ปร5 ปร6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้องรางระบายน้ำ คสล ซอย ม่วงมงคล หมู่ 8
8/07/2559
- ปร4 ปร5 ปร6
ประกาศคณะกรรมการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกขยะ)
4/07/2559
ประกาศคณะกรรมการ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกน้ำ)
4/07/2559
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการไฟส่องสว่างโซล่เซล 5/07/2559
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกขยะ)
4/07/2559
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกน้ำ)
4/07/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดสระน้ำบึงบ้านบุ 4/07/2559
ประกาศราคากลาง โครงการไฟส่องสว่างโซล่าเซล 30/06/2559
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสวัสดี หมู่ 10
27/06/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันหอม หมู่ 10 24/06/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำเทศบาล 19
24/06/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการเหมาขุดลอกสระน้ำทำนบหลวง (ล่าง) 24/06/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ 5 24/06/2559
ประกาศเลื่อนวันแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
รถบรรทุน้ำ
24/06/2559
ประกาศเลื่อนวันแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
รถขยะ
24/06/2559
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสวัสดี ชุมชนบ้านบุ 22/06/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำเทศบาล 19 ไร่ 15/06/2559
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำเทศบาล 19 ไร่
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกสระทำนบหลวง (ล่าง) 15/06/2559
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาขุดลอกสระทำนบหลวง (ล่าง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
15/06/2559
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทร์หอม หมู่ 10
15/06/2559
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยจันทร์หอม หมู่ 10

ประกาศเลื่อนวันแจ้งรายชื่อผู่มีสิทธฺ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
รถบรรทุกขยะ
14/06/2559
ประกาศเลื่อนวันแจ้งรายชื่อผู่มีสิทธฺ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค
์ 14/06/2559
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 14/06/2559
ประกาศเทศบาลเชิญชวนเสนอราคาโครงการเสียงตามสาย 13/06/2559
ประกาศเทศบาลเชิญชวนผู้รับจ้างเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน
13/06/2559
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล. ซอยพูนทรัพย์ ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
10/06/2559
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล. ซอยรวมมิตร ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
10/06/2559
ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล. ซอยร่มโพธิ์ ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
10/06/2559
ประกาศราคากลางเสียงตามสาย 7/06/2559
ประกาศราคากลางโครงร้างการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ 7/06/2559
เลื่อนวันแจ้งรายชื้อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 7/06/2559
เลื่อนวันแจ้งรายชื้อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 7/06/2559
ประกาศเทศบาลริบหลักประกันสัญญา 2/06/2559
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา 2/06/2559
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 24/05/2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกันสาดระเบียง ชั้น 2 24/05/2559
ประกาศเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
์ 16/05/2559
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกท์พาราทับถนนคอนกรีต
13/05/2559
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทกุน้ำ)
13/05/2559
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
์ (รถบรรทุกขยะ) 13/05/2559
เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 04/05/2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดี ชุมชนบ้านบุ
04/05/2559
ประกาศราคากลางโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกพาราทับถนน
คอนกรีต
04/05/2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รถขยะ 4/05/2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รถบรรทุกน้ำ 4/05/2559
ประกาศ ขอให้เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
2/05/2559
เชิญชวนผู้รับจ้างเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 28/04/2559
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 28/04/2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยม่วงมงคล
25/04/2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกพาราทับถนน
คอนกรีตเดิม
25/04/2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบ
ภัยแล้งในเขตเทศบา
ล 21/04/2559
ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก
แบบบรรทุกน้ำเอนกค์ประสงค
์ 19/04/2559
ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย
19/04/2559
การกำหนดราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 12/04/2559
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล 28/03/2559
เสนอราคจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28/03/2559
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ 25/03/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการ 25/03/2559
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 24/03/2559
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 24/03/2559
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 24/03/2559
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 24/03/2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 21/03/2559
ประการาคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อน 8/03/2559
ประการาคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7/03/2559
การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4/03/2559
การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4/03/2559
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2/03/2559
ประกาศเทศบาลขอให้เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
18/02/2559
ประกาศราคากลางโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีต
17/02/2559
ประกาศเทศบาล เรื่อง ชลอการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสาร
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) แบบ
บรรทุกน้ำเอนกค์ประสงค
์ 24/12/2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกท์พาราทับถนนคอนกรีตเดิม จำนวน
2 โครงการ
18/12/2558
การกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล 13/11/2558
กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง 13/11/2558
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 13/11/2558
การกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการจำนวน 4 โครงการ 16/11/2558
เชิญชวนผู้รับจ้างเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 18/11/2558
ประกาศราคากลาง เลื่อยยนต์ ปี 2559 13/11/2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการ 6/11/2558
ราคากลางและคุณลักษณะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(cctv) 5/11/2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ 5/11/2558
- ประกาศราคากลางเครื่องสูบน้ำ
- ราคากลางเครื่องสูบน้ำ
ให้เสนอรายระเอียดคุณลักษณะพื้นฐานและเกณฑ์ราคากลางของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด cctv ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
20/10/2558
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง 06/10/2558
กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 10/09/2558

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารป้องกัน 21/08/2558
ปร4
ปร5ก
ปร5ข
ปร6
สอบราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศหน้าอาคารป้องกัน 21/08/2558
กำหนดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านสมชัย เพชรสุข 21/07/2558
กำหนดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมใจ 21/07/2558
กำหนดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างบานประตูเหล็ก ปิด-เปิด ปากท่อระบายน้ำเข้าเหมือง
21/07/2558

กำหนดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านหนองแห้ว-บ้านสระตอง
21/07/2558

กำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 22/07/2558
กำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง 22/07/2558

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 21/07/2558
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนายสมใจ
2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมใจ
3 โครงการก่อสร้างบานประตูเหล็ก
4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านหนองแห้วถึงบ้านสระตอง
โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปา
โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา และ โครงการก่อสร้างขยายเขต
ประปา 15/06/2558

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 15/06/2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ
29/05/2558

โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปา , โครงสร้างวางท่อเมนประปา
และโครงสร้างการก่อสร้างขยายเขตประปา
11/05/2558
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกสวาย
06/05/2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล 29/01/2558
เอกสาร1
เอกสาร2
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 26/01/2558
1.1 เอกสาร


 

 

 


 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058