หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร ข้อมูลชุมชน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เว็ปบอร์ด

งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโคกสวาย
วันที่ 27 พฤษจิกายน 2555

 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
เทศบาลตำบลโคกสวาย

จากหมายเลขเดิม 044-972001 เป็น 044-756057
เบอร์ fax 044756058

ข่าวกิจกรรมของทางเทศบาล

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์คุณย่าโม ณเทศบาลตำบลโคกสวาย

 

ตักบาตรวันออกพรรษา

 

วันปิยมหาราช

 

เปิดศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ

 

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555

 

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า

80 พรรษามหาราชินี

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสวาย สปสช.

กิจกรรมชมรมเทศบาลตำบลโคกสวาย

กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกสวาย
กิจกรรมชมรมดนตรีและกีฬา

ฟุตบอล
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอล


วอลเลย์บอล
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล


กีต้า
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านดนตรี กีต้า

 

ชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลโคกสวาย


โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลโคกสวาย

 

 

คลิ๊กดู......ครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างแก่เยวชนและเด็ก

กิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลโคกสวาย


เปิดงานกิจกรรม 5ส.
กิจกรรม 5. เทศบาลตำบลโคกสวาย
คณะผู้บริหารเทศบาลพนักงานเทศบาลได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5. ส.ภายในสำนักงาน
ขึ้นซึ่งจะกำหนดทำกิจกรรมขึ้นในวันพุธของสัปดาห์

 

 

 


ท่านสามารถเข้าร่วมชมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายได


กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประชาสัมพันธ ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยวิสามัญ สมัยที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยวิสามัญ
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยวิสามัญ
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ 1วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 21 มีนาคม 2554

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันที่28 มิถุนายน 2554

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันท12 สิงหาคม 2554

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยวิสามัญ
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2554

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยวิสามัญ


พบเห็น ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง โปรดแจ้ง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ฝ่ายกองช่าง โทร 044756057 กองช่าง
มาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด กับ กองปะปาเทศบาลตำบลโคกสวาย
   ข่าวกิจกรรม  
   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้า่ง 
   เว็บบอร์ด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
   
 
 
นายกของเรา

นายสมนึก   มะโนน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย

 ปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย


นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย

นโยบาย
นายสมนึก   มะโนน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2552

 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 044-972000

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
i
 
  เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756057 แฟ็กส ์044-756058