หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร ข้อมูลชุมชน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เว็ปบอร์ด


ข่าวกิจกรรมของทางเทศบาล

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี54

 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลตำบลโคกสวาย

 

ประกวดเด็กฟันสวยเทศบาลตำบลโคกสวาย


กีฬาศูนย์เด็กเทศบาลตำบลโคกสวาย


คณะผู้บริหารเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาล

งานโครงสร้างพื้นฐานของทางเทศบาลตำบลโคกสวาย

งานก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ


งานขุดรอกลำเหมืองทุ่งประดู่

ดูทั้งหมดกดตรงนี้

งานกิจการปะปาเทศบาลตำบลโคกสวายงานซ่อมท่อปะปาเทศบาลตำบลโคกสวาย

 

กิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลโคกสวาย


เปิดงานกิจกรรม 5ส.
กิจกรรม 5. เทศบาลตำบลโคกสวาย
คณะผู้บริหารเทศบาลพนักงานเทศบาลได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5. ส.ภายในสำนักงาน
ขึ้นซึ่งจะกำหนดทำกิจกรรมขึ้นในวันพุธของสัปดาห์

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลโคกสวาย

 


งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
ที่ผ่านมางานหลักของงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลได้ออกช่วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัย
ทางรถยนต์เกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล


งานป้องกันเทศบาลตำบลโคกสวายได้ออกช่วเหลือ ตัดกิ่งไม้โค้นล้มใส่บ้านเรือน และออกสูบน้ำท่วมขังในเขต
เทศบาล


แจ้งประกาศจากทางเทศาบลตำบลโคกสวาย
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานในระดับสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลโคกสวาย

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ รายละเอียด
คลิกด้านใน
28 ตุลาคม 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ท่านสามารถเข้าร่วมชมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายได

กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 21 มีนาคม 2554
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยวิสามัญสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 25 มีนาคม 2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยวิสามัญสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยวิสามัญสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยวสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยวสามัญสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3 วันที่ 28 ตุลาคม 2553
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันที่28 มิถุนายน 2554
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันท12ี่ สิงหาคม 2554
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2554


พบเห็น ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง โปรดแจ้ง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ฝ่ายกองช่าง โทร 044972001 ต่อ 6 กองช่าง
มาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด กับ กองปะปาเทศบาลตำบลโคกสวาย
   ข่าวกิจกรรม  
   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้า่ง 
   เว็บบอร์ด
หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
   
 
 
นายกของเรา

นายสมนึก   มะโนน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย


นายอนุชา ศรีชัย
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย


นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย

นโยบาย
นายสมนึก   มะโนน้อม
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2552

 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 044-972000

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
i
 
  เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ 199 ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่5 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-972001-2 แฟ็กส ์044-972001-2