สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

มุมสภาเทศบาล
แนะนำโครงสร้างสภาเทศบาล
ตำบลโคกสวาย
ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโคกสวาย
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภา
ประกาศสมัยการประชุมสภา
(สมัยสามัญประจำปี)
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย
สรุปการประชุมสภาเทศบาล
ติดต่อสอบถาม
กลับหน้าแรก
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมการประชุมสภา


กิจการสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562


เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560 

 

 

 

 

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058