สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

กลับหน้าแรก
นางสีนวล ลุนบง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายแย้ม โสภีร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

นายดำรงศักดิ์ บุญเทียม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายผดุง ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูเกียรติ เวินสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประยุทธ เครือณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกศร โชติรัตนตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเฉลียว จันทร์เรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2


นางสาวผาสุข บุญสายออ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมาน เปลี่ยนวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทเวช ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประวิทย์ วัฒนสินชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 
 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058